Lời Hằng Sống Thứ Hai 17.04.2017: LÀM CHỨNG VỀ SỰ THẬTLời Hằng Sống
Thứ Hai 17.04.2017
Linh Mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :