Lời Hằng Sống Thứ Năm 06.04.2017: NGÀY CHÚA CONLời Hằng Sống
Thứ Năm 06.04.2017
Linh Mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :