Lời Hằng Sống Thứ Năm 20.04.2017: CHỨNG NHÂN VỀ CHÚA PHỤC SINHLời Hằng Sống
Thứ Năm 20.04.2017
Linh Mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :