Lời Hằng Sống Thứ Sáu 07.04.2017: THOÁT KHỎI KẺ ÁCLời Hằng Sống
Thứ Sáu 07.04.2017
Linh Mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :