Sứ điệp Tin Mừng Thánh Ga 8:21-30Sứ điệp Tin Mừng Thánh Gioan 8:21-30 do Lm. Phaolô Maria Hoàng Thành Đức, CSsR, thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.

0 nhận xét :