Lời Hằng Sống Thứ Ba 16.05.2017: LÒNG CAN ĐẢM VÀ SỰ TÍN THÁC VÀO THIÊN CHÚALời Hằng Sống 
Thứ Ba 16.05.2017
Linh Mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :