Lời Hằng Sống Thứ Bảy 20.05.2017: THẾ GIAN SẼ BẮT BỚ ANH EMLời Hằng Sống 
Thứ Bảy 20.05.2017
Linh Mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :