Lời Hằng Sống Thứ Sáu 19.05.2017: THÁNH THẦN HOẠT ĐỘNG TRONG GIÁO HỘILời Hằng Sống 
Thứ Sáu 19.05.2017
Linh Mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :