Lời Hằng Sống Thứ Tư 10.05.2017: TA LÀ SỰ SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIANLời Hằng Sống
Thứ Tư 10.05.2017
Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :