Lời Hằng Sống Thứ Tư 31.05.2017: Lễ Đức Maria Đi Thăm Viếng
Lời Hằng Sống
Thứ Tư 31.05.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :