Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng lễ: Khánh thành TTMV GPMT, ngày 13.5.2017Đức Cha Phêrô giảng lễ: Khánh thành TTMV GPMT, ngày 13.5.2017

0 nhận xét :