LHS Thứ Hai 19.06.2017: CHỚ TRẢ THÙLời Hằng Sống
Thứ Hai 19.06.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :