LỜI HẰNG SỐNG Thứ Hai 05.06.2017: LOẠI TRỪ, NHƯNG SỢ DÂNLỜI HẰNG SỐNG
Thứ Hai 05.06.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :