Lời Hằng Sống Thứ Hai 26.06.2017: ANH EM ĐỪNG XÉT ĐOÁN LẪN NHAULời Hằng Sống
Thứ Hai 26.06.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :