Lời Hằng Sống Thứ Năm 22.06.2017: KINH LẠY CHA- NỀN TẢNG CỦA ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆNLời Hằng Sống
Thứ Năm 22.06.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :