Lời Hằng Sống Thứ Sáu 02.06.2017: CAN ĐẢM TUYÊN XƯNG LÒNG MẾNLời Hằng Sống
Thứ Sáu 02.06.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ

0 nhận xét :