Lời Hằng Sống Thứ Sáu 09.06.2017: THIÊN CHÚA TRONG DÒNG TỘCLời Hằng Sống
Thứ Sáu 09.06.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :