Lời Hằng Sống Thứ Sáu 30.06.2017: ANH HÃY ĐƯỢC SẠCH

Lời Hằng Sống
Thứ Sáu 30.06.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :