Lời Hằng Sống Thứ Tư 28.06.2017: ANH EM ĐỀ PHÒNG CÁC NGÔN SỨ GIẢLời Hằng Sống
Thứ Tư 28.06.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :