Thánh lễ Đại Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Nam 26/06/2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài GònThánh lễ Đại Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Nam 26/06/2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn

0 nhận xét :