Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Vĩnh Viễn trong Dòng Chúa Cứu Thế - Vào lúc 8 giờ 30 Ngày 30/06/2017Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Vĩnh Viễn trong Dòng Chúa Cứu Thế - Vào lúc 8 giờ 30 Ngày 30/06/2017
“Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa” (Tv 129, 7)

0 nhận xét :