Giảng Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thứ Bảy 08/07/2017 – Lm Martinô Vũ Đồng Tùng CSsRGiảng Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thứ Bảy 08/07/2017 – Lm Martinô Vũ Đồng Tùng CSsR

0 nhận xét :