Khai Mạc Đại Hội Huynh Trưởng Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ I - Gp Thái Bình 4-5/7/2017



DIỄU HÀNH - KHAI MẠC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GIÁO TỈNH HÀ NỘI LẦN THỨ I - GP THÁI BÌNH 4-5/7/2017
Ban Truyền thông Giáo phận Thái Bình thực hiện

0 nhận xét :