LHS Thứ Ba 18.07.2017: HOÁN CẢI NỘI TÂMLời Hằng Sống
Thứ Ba 18.07.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :