Lời Hằng Sống Thứ Bảy 22.07.2017: KHÔNG NGỪNG TÌM KIẾM




Lời Hằng Sống
Thứ Bảy 22.07.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :