LHS Thứ Sáu 14.07.2017: KHÔN NGOAN VÀ ĐƠN SƠ



Lời Hằng Sống
Thứ Sáu 14.07.2017
Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :