Lời Hằng Sống Thứ Ba 25.07.2017: KHIÊM HẠLời Hằng Sống
Thứ Ba 25.07.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :