Lời Hằng Sống Thứ Bảy 29.07.2017: LÚA VÀ CỎ LÙNGLời Hằng Sống
Thứ Bảy 29.07.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :