Lời Hằng Sống Thứ Hai 03.07.2017: LẠY CHÚA CON, LẠY THIÊN CHÚA CỦA CON!Lời Hằng Sống
Thứ Hai 03.07.2017
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

0 nhận xét :