Lời Hằng Sống Thứ Hai 17.07.2017: ĐIỀU KIỆN LÀM MÔN ĐỆLời Hằng Sống
Thứ Hai 17.07.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :