Lời Hằng Sống Thứ Sáu 28.07.2017: GIEO LỜI QUẢNG ĐẠILời Hằng Sống
Thứ Sáu 28.07.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :