Lời Hằng Sống Thứ Tư 26.07.2017: THẤY VÀ NGHELời Hằng Sống
Thứ Tư 26.07.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

0 nhận xét :