Ngày 31.07: Kính Thánh Inhaxiô Loyola, Đấng sáng lập Dòng TênNgày 31.07: Kính Thánh Inhaxiô Loyola, Đấng sáng lập Dòng Tên

0 nhận xét :