Chúa Nhật XXI Thường Niên A 18h 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn ngày 27/08/2017Chúa Nhật XXI Thường Niên A 18h 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn ngày 27/08/2017

0 nhận xét :