LHS Thứ Sáu 04.08.2017: ĐÓN NHẬN GIÊSULời Hằng Sống Thứ Sáu 04.08.2017: ĐÓN NHẬN GIÊSU
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :