Lời Hằng Sống Chúa Nhật 06.08.2017:ÁNH SÁNG ĐẨY LÙI BÓNG TỐILời Hằng Sống
Chúa Nhật 06.08.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :