Lời Hằng Sống Chúa Nhật 20.08.2017: TRỪ QUỶLời Hằng Sống
Chúa Nhật 20.08.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT


----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

0 nhận xét :