Lời Hằng Sống Thứ Ba 22.08.2017: Lễ Đức Maria Trinh Nữ VươngLời Hằng Sống
Thứ Ba 22.08.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại ,
DCCT

0 nhận xét :