Lời Hằng Sống Thứ Năm 10.08.2017: PHẢI CHẾT ĐỂ SINH SÔILời Hằng Sống
Thứ Năm 10.08.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :