Lời Hằng Sống Thứ Năm 31.08.2017: ĐỪNG MÊ NGỦ ! ĐỪNG TẮC TRÁCH !Lời Hằng Sống
Thứ Năm 31.08.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :