Lời Hằng Sống Thứ Sáu 01.09.2017: ĐỪNG SƠ SẢY ! ĐỪNG LỠ HẸN !Lời Hằng Sống Thứ Sáu 01.09.2017 Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :