Lời Hằng Sống Thứ Sáu 25.08.2017: ĐIỀU RĂN MỚILời Hằng Sống
Thứ Sáu 25.08.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCT0 nhận xét :