Lời Hằng Sống Thứ Tư 16.08.2017: CHÂN THÀNH SỬA LỖILời Hằng Sống
Thứ Tư 16.08.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT


-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes