Ngày 01.08: Kính thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu ThếNgày 01.08: Kính thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế

0 nhận xét :