Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu sáng 14.08.2017 do Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế - Đại Hội La Vang Năm 20170 nhận xét :