GX. CÔNG LÝ - ĐIỂM HẸN GIÊ-SU THÁNG 9 - 2017Tin mừng: Mt 25, 1-13 "Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người".

0 nhận xét :