Lời Hằng Sống Chúa Nhật 03. 09. 2017: ĐỪNG SỐNG NGƯỢC LÒNG TRỜI !Lời Hằng Sống Chúa Nhật 03. 09. 2017 Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :