Lời Hằng Sống Thứ Bảy 02. 09. 2017: ĐỪNG CHÔN LẤP YÊU THƯƠNG !Lời Hằng Sống Thứ Bảy 02.09.2017 Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :