Lời Hằng Sống Thứ Hai 18.09.2017: ĐỨC TIN VÀ LÒNG KHIÊM TỐN
Lời Hằng Sống

Thứ Hai 18.09.2017
Linh mục Phao lô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :