Lời Hằng Sống Thứ Năm 14.09.2017: SUY TÔN THÁNH GIÁLời Hằng Sống Thứ Năm 14.09.2017 LM. Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :